Terma & Syarat

Selamat datang ke laman web kami.

Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan Nadira Shoppe dengan anda berhubung dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, jangan gunakan laman web kami. Istilah 'Nadira Shoppe' atau 'kami' merujuk kepada pemilik laman web tersebut. Istilah 'anda' merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.


Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut:


Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Laman web ini menggunakan kuki untuk memantau pilihan penyemakan imbas. Sekiranya anda membenarkan cookies digunakan, maklumat peribadi berikut boleh disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga.

Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini.

Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.

Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menimbulkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

 

Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

 

 

Penafian laman web 

 

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Nadira Shoppe dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan. Karena itu, ketergantungan apa pun yang Anda ketahui pada informasi semacam itu adalah dengan risiko Anda sendiri.

 

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kehilangan atau kerosakan tidak langsung atau akibat, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul akibat kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan penggunaan laman web ini .

 

Melalui laman web ini, anda dapat menghubungkan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kendali Nadira Shoppe. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau mengesahkan pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

 

Setiap usaha dibuat untuk memastikan laman web itu berjalan lancar. Walau bagaimanapun, Nadira Shoppe tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, laman web yang sementara tidak tersedia kerana isu-isu teknikal di luar kawalan kami.